درباره ما

طرح ملی جمع آوری اطلاعات و رتبه بندی تجربیات برتر کسب و کار های دانش بنیان 
امروزه کسب و کارهای دانش بنیان جایگاه ویژه ای در تجارت به خود اختصاص داده است. تجاری سازی دانش و کسب مزیت های ناشی از آن از طریق گسترش این گونه کسب وکارها، دولت ها را بر آن داشته تا در اهداف و چشم انداز ملی خود، تسهیلات و بستر مناسبی برای رشد و گسترش آن در نظر گیرند. از این رو، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، "طرح ملی جمع آوری اطلاعات و رتبه بندی تجربیات برتر کسب و کار های دانش بنیان" را با هدف مستند سازی تجربیات موفق در این زمینه، بسترسازی به منظور برقراری ارتباط فعالان این عرصه با یکدیگر از یک سو و تسهیل ارتباط آنها با متولیان امر از سوی دیگر و همچنین تسهیل فعالیت های بهینه کاوی، به اجرا درآورده است